DVA08 – Bloc Đại 2021 14.5×20.5Cm – Tranh Lụa Quê Hương