DVA07 – Bloc Đại 2021 14.5×20.5Cm – Vòng Quanh Thế Giới