DVA05 – Bloc Siêu Đại 20x30Cm – Tranh Lụa Quê Hương