DVA04 – Bloc Siêu Đại 20x30Cm – Sắc Màu Thiên Nhiên