DVA02 – Bloc Siêu Cực Đại 29x41Cm – Di Sản Thế Giới